Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Foreningen Sorø Sportsråd

Senest opdateret 15. marts 2019

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne pritvatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Foreningen Sportsrådet i Sorø er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: John Christoffersen, Formand
Adresse: Odinsvej 21, 4180 Sorø
Telefonnr.: 53 64 38 79
Mail: sportsraadet@gmail.com

Websites: www.sportsraadet.dk
Websites: www.sommerisoroe.dk

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, medlems- og betalingshistorik, fødselsdato, e-mail adresse.
  Alle ovennævnte punkter har du adgang til via din profil her:
  https://www.conventus.dk/medlemslogin/index.php?forening=5960
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  Ingen

Oplysninger om ledere og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:
  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  Kurser
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  CPR-nummer
  Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af reglen om interesseafvejning, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdels-
 • kontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • I det omfang, at foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

 • Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
 • Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
 • Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
 • Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
 • Videregivelse af dine personoplysninger
 • Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
 • Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
 • Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Kontrol og opdatering af dine persondata

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

Ledere og trænere:

 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Følgende er vores databehandlere og databehandleraftalerne opfylder til fulde lovens krav:

Conventus

Mailchimp

Nets

Du kan læse mere ved at søge på nettet under de respektive databehandlere.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi kan placere cookies på sportsraadet.dk og sommerisoroe.dk at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Sorø Sportsråd
CVR: 29591199

Del på Facebook
Facebook